Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Podstawy prawne funkcjonowania SM

Wyświetl stronę główną » Podstawy prawne funkcjonowania Straży Miejskiej w Skierniewicach » Podstawy prawne funkcjonowania SM

1. Ustawa o strażach gminnych.
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779

                  
                  
                USTAWA
            z dnia 29 sierpnia 1997 r.
                  
             o strażach gminnych
                  
                  
                Rozdział 1
              Przepisy ogólne
                  
                Art. 1.
 1. Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być utworzona 
  samorządowa umundurowana formacja - straż gminna, zwana dalej "strażą".
 2. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe 
  zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.
 
                Art. 2.
 1. Rada gminy może utworzyć straż gminną.
 2. Rada gminy tworzy straż po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie 
  komendanta wojewódzkiego Policji.
 3. W gminach, w których przewodniczącym zarządu jest burmistrz (prezydent 
  miasta), straż nosi nazwę "straż miejska".
 
                Art. 3.
 1. Gminy sąsiadujące na obszarze jednego województwa mogą zawrzeć, po 
  zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego 
  Policji, porozumienie o utworzeniu wspólnej straży. W porozumieniu ustala
  się w szczególności zasięg terytorialny działania straży i sposób jej finansowania
  przez zainteresowane gminy oraz wyznacza się radę gminy, która 
  nada regulamin straży i której straż będzie podlegać.
 2. W mieście, które jest związkiem komunalnym, utworzonym z mocy ustawy, 
  może działać tylko straż miejska utworzona przez radę miasta. Przepis art. 
  2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 3. Ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa o "gminie", "radzie gminy" 
  i "zarządzie gminy" - rozumie się przez to również, odpowiednio, miasto 
  będące związkiem komunalnym utworzonym z mocy ustawy oraz radę i 
  zarząd tego miasta.
 
                Art. 4.
Rada gminy może rozwiązać straż po powiadomieniu właściwego terytorialnie 
komendanta wojewódzkiego Policji.
                  
                Art. 5.
Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są z budżetu gminy. 
Koszty związane z funkcjonowaniem straży, o której mowa w art. 3 ust. 2, są 
pokrywane z budżetu miasta.

                Rozdział 2
       Organizacja, zadania i zakres uprawnień straży
                  
                Art. 6.
 1. Straż jest jednostką organizacyjną gminy.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy może postanowić o 
  umiejscownieniu Komendy straży w strukturze urzędu gminy.
 
                Art. 7.
 1. Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez zarząd gminy 
  po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego 
  Policji.
 2. Przełożonym Komendanta jest wójt, burmistrz (prezydent miasta).
 
                 Art. 8.
 1. Komendant straży wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży.
 2. Szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany
  przez radę gminy.
 
                Art. 9.
 1. Nadzór nad działalnością straży sprawuje zarząd gminy a w zakresie fachowym
  - Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie 
  komendanta wojewódzkiego Policji.
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze rozporządzenia,
  zasady współpracy Policji ze strażami oraz zakres, w jakim Komendant
  Główny Policji sprawuje fachowy nadzór nad strażami i udziela 
  im pomocy.
 
                Art. 10.
 1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające
  z ustaw i aktów prawa miejscowego.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonują pracownicy straży, zwani dalej
  "strażnikami".
                  
                Art. 11.
Do zadań straży należy w szczególności:
  1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie 
   określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i 
   zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków 
   klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 
   zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem 
   osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu 
   przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, 
   świadków zdarzenia,
  5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku
   podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich 
   zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia
   w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających
   ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych 
   osób,
  8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a 
   także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie
   popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym
   i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, 
   samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 
   pieniężnych dla potrzeb gminy.
  
                Art. 12.
 1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:
  1) udzielania pouczeń,
  2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich 
   tożsamości,
  3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie 
   dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego 
   doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
  4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia 
   określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w 
   sprawach o wykroczenia,
  5) dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie
   do kolegium do spraw wykroczeń, oskarżania przed kolegium do 
   spraw wykroczeń i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym
   przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  6) usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych
   w przepisach o ruchu drogowym,
  7) wydawania poleceń,
  8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
  9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych,
   prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej 
   oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie 
   doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.
 2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób wykonywania
  czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 8 i 9.
 
                Art. 13.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze rozporządzenia,
tryb i zasady uznawania pojazdów straży za pojazdy uprzywilejowane.
                  
                Rozdział 3
          Uprawnienia i obowiązki strażników
                  
                Art. 14.
 1. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób 
  uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.
 2. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, są:
  1) siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
   obrony, 
  2) kajdanki,
  3) pałki obronne wielofunkcyjne,
  4) psy obronne,
  5) paralizatory elektryczne,
  6) broń gazowa i ręczne miotacze gazu.
 3. Strażnik może stosować jedynie środki, o których mowa w ust. 2, odpowiadające
  potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do 
  osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom.
 4. Środki, o których mowa w ust. 2, powinny być stosowane w sposób możliwie
  najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały
  podjęte.
 5. Użycie środków, o których mowa w ust. 2, przez strażnika może nastąpić 
  przy odpowiednim zachowaniu przepisów o Policji.
 
                Art. 15.
 1. Straży wykonującej zadania określone w art. 11 pkt 5 i 9 może być wydane 
  pozwolenie na broń, zwane świadectwem broni.
 2. Straże, po uzyskaniu świadectwa broni mogą nabywać broń i amunicję od 
  podmiotów uprawnionych do obrotu bronią.
 
                Art. 16.
Dopuszczenie strażnika do wykonywania zadań z bronią palną krótką następuje
na wniosek komendanta straży w drodze decyzji administracyjnej, wydanej 
przez właściwy organ Policji.

                Art. 17.
Strażnik, o którym mowa w art. 16, może być wyposażony na czas wykonywania
czynności służbowych w broń palną krótką, na polecenie komendanta straży.

                Art. 18.
 1. Jeżeli środki przymusu bezpośredniego, wymienione w art. 14 ust. 2, przy 
  wykonywaniu zadań wymienionych w art. 15 ust. 1 okazały się niewystarczające
  lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie 
  jest możliwe, strażnik ma prawo użycia broni palnej krótkiej wyłącznie:
  1) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, 
   zdrowie strażnika lub innej osoby,
  2) przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania do natychmiastowego
   porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, 
   którego użycie zagrozić może życiu, zdrowiu strażnika lub innej osoby,
  3) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń 
   palną krótką strażnikowi,
  4) w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu
   na wykonywany konwój dokumentów, przedmiotów wartościowych 
   lub wartości pieniężnych.
 2. Użycie broni palnej powinno następować w sposób wyrządzający możliwie 
  najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać
  do pozbawienia jej życia, a także narażać na niebezpieczeństwo utraty
  życia lub zdrowia innych osób.
 3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i 
  sposób postępowania przy użyciu broni palnej krótkiej przez strażników.
 4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze rozporządzenia,
  warunki przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni i 
  amunicji przez straż.
 
                Art. 19.
Strażnik, który podjął decyzję o użyciu broni, powinien postępować ze szczególną
rozwagą, traktując broń jako ostateczny środek działania.
                  
                Art. 20.
Na zastosowanie i sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 
12, 14 i 18, przysługuje zażalenie do prokuratora.

                Art. 21.
 1. Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić 
  umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat
  gminny.
 2. Rada Ministrów określi, drodze rozporządzenia, wzór umundurowania, legitymacji,
  dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników, a także warunki
  i sposób ich noszenia.
                  
                Art. 22.
Strażnik przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 12, jest obowiązany
przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, 
której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający
odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał 
legitymację.
                  
                Art. 23.
Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej 
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
                  
                Art. 24.
Strażnikiem może być osoba, która:
  1) posiada obywatelstwo polskie,
  2) ukończyła 21 lat,
  3) korzysta z pełni praw publicznych,
  4) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  5) cieszy się nienaganną opinią,
  6) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
  7) nie była karana sądownie,
  8) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
  
                Art. 25. 
 1. Strażnika zatrudnia się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w 
  ramach którego odbywa on przeszkolenie podstawowe.
 2. Zatrudnienie strażnika na czas nieokreślony może nastąpić po ukończeniu 
  przez niego z wynikiem pozytywnym przeszkolenia podstawowego.
 3. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika 
  na czas określony, jeżeli posiada odpowiednie przygotowanie do pracy w 
  straży.
 4. Komendant Główny Policji określi założenia programowe i metodyczne 
  przeszkolenia podstawowego strażników oraz zasady udziału policjantów w 
  innych szkoleniach dla potrzeb straży.
 
                Art. 26.
Z dniem zatrudnienia strażnik składa pisemne ślubowanie następującej treści:
   "Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek
   publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego
   i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby".
Ślubowanie może być również złożone z dodaniem słów "Tak mi dopomóż 
Bóg".

                Art. 27.
Do obowiązków strażnika należy:
  1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie 
   poleceń przełożonych,
  2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
  3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
  4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub 
   mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
  5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 
   przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
  6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
  
                Art. 28.
Strażnik, który przy wykonywaniu zadań przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił
obowiązku, naruszając w ten sposób dobra osobiste obywatela, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 5.
                  
                Art. 29.
 1. Strażnik, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w działaniach,
  doskonali swoje kwalifikacje zawodowe może uzyskać:
  1) pochwałę,
  2) nagrodę pieniężną,
  3) awans,
  4) przedstawienie do odznaczenia.
 2. Strażnik, o którym mowa w ust. 1, może również uzyskać usunięcie z akt 
  osobowych zapisu o uprzednio wymierzonej karze dyscyplinarnej.
 
                Art. 30.
 1. Strażnicy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych, z tym że nie mają 
  prawa do strajku. Przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
  (Dz.U. Nr 55, poz. 234, z 1994 Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 1, 
  poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 
  723 oraz z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 589 i Nr 
  121, poz. 769) stosuje się odpowiednio.
 2. W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii 
  politycznej.

                Art. 31. 
Strażnik nie może bez zezwolenia komendanta podejmować innego zajęcia zarobkowego.
 
                Art. 32.
W sprawach dotyczących strażników, a nie uregulowanych w ustawie, mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 
1994 r. Nr 98, poz. 471 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43 i Nr 28, poz. 153).
                  
                Art. 33.
Obowiązki i prawa innych pracowników zatrudnionych w straży reguluje ustawa
o pracownikach samorządowych.
 
                Rozdział 4
        Zmiany w przepisach obowiązujących oraz 
           przepisy przejściowe i końcowe
                  
                Art. 34.
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz.U. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, 
poz. 91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 291, z 1983 r. 
Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 
193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 
121, Nr 43, poz. 251 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 94, poz. 
419, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 95, poz. 
475 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 102, poz. 643) wprowadza się następujące
zmiany:
  1) w art. 19 w § 1 po wyrazach "Państwowej Inspekcji Handlowej" wyraz 
   "oraz" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "służby ochronnej lasów
   państwowych" dodaje się wyrazy "oraz straż gminna (miejska)",
  2) w art. 27 § 2 otrzymuje brzmienie:
   "§2. Organom administracji państwowej, właściwym organom gminy 
     oraz strażom gminnym (miejskim), uprawnienia oskarżyciela publicznego
     przysługują tylko w sprawach, w których, w zakresie swojego
     działania, złożyły wnioski o ukaranie".
   
                Art. 35.
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 
114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 
35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 
23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 
324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 
86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 
101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310 oraz 
z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369 i Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, 
Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677 i Nr 111, poz. 724) w art. 65:
  a) w § 1 po wyrazach "organ państwowy" dodaje się wyrazy "oraz straż 
   gminną (miejską)",
  b) w § 2 po wyrazach "organowi państwowemu" dodaje się wyrazy "oraz 
   straży gminnej (miejskiej)".

                Art. 36.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 
98, poz. 602) w art. 131 w ust. 1 w pkt 2 na końcu skreśla się przecinek i dodaje
wyrazy "oraz strażników straży gminnych (miejskich),".

                Art. 37.
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. 
Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, 
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. 
Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 
499, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680) wprowadza się następujące zmiany:
 1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 5 skreśla się wyrazy "tworzonymi na podstawie 
  ustawy";
 2) w art. 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
   "4) szczegółowe zasady szkolenia policjantów i strażników gminnych 
     (miejskich)";
 3) skreśla się rozdział 4.
  
                Art. 38.
 1. Straże gminne działające w dniu wejścia w życie ustawy stają się z tym 
  dniem strażami w rozumieniu ustawy.
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rada gminy, w drodze uchwały, przed 
  wejściem w życie ustawy, postanowi o likwidacji straży.
 
                Art. 39.
 1. Straże gminne utworzone przez gminy, o których mowa w art. 1 ustawy z 
  dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 
  48, poz. 195 i Nr 86, poz. 396 oraz z 1995 r. Nr 124, poz. 601), zwane dalej
  "gminami warszawskimi", stają się z mocy prawa oddziałami Straży 
  Miejskiej m.st. Warszawy. Regulamin straży może określić inną strukturę 
  organizacyjną Straży Miejskiej.
 2. Strażnicy oraz inni pracownicy straży gminnych utworzonych przez gminy 
  warszawskie mogą do dnia 31 marca 1998 r. złożyć oświadczenie o niewyrażeniu
  zgody na zatrudnienie w Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Stosunek
  pracy z osobami, które złożyły oświadczenie, wygasa z mocy prawa z 
  dniem przekształcenia straży gminnej w oddział straży miejskiej.
 3. Zasady i wysokość wynagrodzenia strażników oraz innych pracowników 
  straży gminnych, o których mowa w ust. 2, z dniem przekształcenia straży 
  gminnej w jednostkę organizacyjną straży miejskiej ustalana jest według 
  zasad obowiązujących w Straży Miejskiej m.st. Warszawy. W roku 1998 
  koszty funkcjonowania oddziałów, o których mowa w ust. 1, pokrywane są 
  z budżetu gmin warszawskich, w których straże gminne działały przed 
  dniem przejęcia przez Straż Miejską.
 4. Mienie komunalne pozostające w dyspozycji straży gminnej może być 
  przekazana nieodpłatnie przez gminę warszawską m.st. Warszawie, z 
  przeznaczeniem na potrzeby Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
 
                Art. 40.
Strażnik może używać umundurowania, legitymacji służbowej, znaku identyfikacyjnego
oraz emblematu gminy według dotychczasowych obowiązujących 
wzorów, do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy 
od dnia wejścia ustawy w życie.
                  
                Art. 41.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., z wyjątkiem art. 39 ust. 1, 
3 i 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po upływie kadencji rad 
gmin wybranych w dniu 19 czerwca 1994 r.
Informacje

Rejestr zmian

2021-02-10 08:46

Edycja artykułu - Artur Kurzec

2021-02-09 10:40

Edycja artykułu - Artur Kurzec

2021-02-09 09:37

Edycja artykułu - Artur Kurzec

2021-02-09 09:35

Edycja artykułu - Artur Kurzec

2021-02-09 09:34

Dodanie artykułu - Artur Kurzec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Straż Miejska Skierniewice
ul. Senatorska 10
96-100 Skierniewice
woj. łódzkie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.